• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/A-Artibir-Gayrimenkul-De%C4%9Ferleme-A%C5%9E/463020923770884?sk=info&tab=page_info
  • https://twitter.com/aartibir
       
       
 
ARAZİ, ARSA DEĞERLEME
MAKİNE DEĞERLEME
İNŞAAT DEĞERLEME
MESKEN DEĞERLEME
FABRİKA DEĞERLEME
Etkinlik Takvim

TAPU TERİMLERİ - K      

TAPU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

KADASTRO

Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerine belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine denir.(kad.K.1)

KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle tapu sicilini kurmak, ve harita üzerindeki fenni değişiklikleri takip etmekle görevli kamu idaresidir.

KAGİR

Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.

KAİN

Mevcut, bulunan. Ör/….mahallesindeki kain… parsel numaralı taşınmaz mal.

KAMU ORTA MALI

Mera, yaylak, kışlak gibi kamunun yararlanmasına tahsis edilen ve tapu kütüğü yerine özel siciline işlenen taşınmaz mallardır.

KAMULAŞTIRMA

Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin, kamu yararına gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, Özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el koyması işlemidir.

KANUNİ İPOTEK

Kurulması bir kanun hükmü tarafından öngörülmüş ipoteğe Kanuni İpotek denir. Satış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi gibi bazı işlemlerde kanuni ipotek kurulması istenebilir.

KANUNİ MİRASÇILAR

Medeni kanun tarafından öngörülmüş mirasçılar.

KANUNİ ŞUFA

Kanunun öngördüğü şufa hakkıdır. Bir taşınmaz mala hissedar olanların birbirlerinin hisselerine karşı kanuni şufa hakları vardır. Kanuni şufa hakkının tapu siciline şerhine gerek yoktur. Kişinin hissedar olması şufa hakkına sahip olması yeterlidir.

KARTEKS

Mal sahibi isimlerinin tutulduğu katlardır. Mal sahibi sicil yerine belli bir süre tutulmuştur, bilgilerin bilgisayar ortamında tutulmaya başlanmasıyla uygulaması kalmamıştır.

KAT İRFAKI

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya illerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerine, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denir.

KAT MÜLKİYETİ

Tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kurulan bir mülkiyet türüdür. Kat mülkiyeti dikey bir kat mülkiyeti ve yatay(yaygın) kat mülkiyeti olarak ikiye ayrılır.

KAYITLI DEĞER

Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenmiş değere üzerinden geçen yıl için yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunan değerdir. Bu değer pek çok tapu işleminde harca esas değerdir. Taraflarca beyan edilen değerin bu değerlerden aşağı olmaması gerekir.

KAYNAK HAKKI

Başkasının arazisinde kaynayan sudan yararlanmak hakkıdır.

KAYYIM

Belli bir işin yapılması veya belli bir olayda kişinin temsil edilmesi için mahkemece tayin edilen temsilci demektir. Gerçek veya tüzel kişiler için kayyım tayin edilebilir. Genelde veli ile küçük, vasi ile kısıtlı arasında menfaat çatışması bulunduğunda veya tüzel kişilerin yöneticileri hakkında sorunlar yaşandığında kayyım tayin edilmektedir.

KAZAİ

Yargısal, mahkemeyle ilgili. Kaza mercii; Yargı yeri, mahkeme.

KESİNLEŞME ŞERHİ

Mahkemece ilamlarının tapu sicilinde infaz edilmesi için aranan şerhtir.Bu şerh ilamın kesinleştiğini belirtir nitelikte kararın altına not düşülerek yazılır.Mahkeme başkanı veya hakimi tarafından imzalı mühürlü olması gerekir. Kadastro tespitlerinin kesinleşmesi; Kadastro tahdit ve tespitleri 30 gün süreyle askı ilanına çıkarılır. 30 günlük süre geçtikten sonra dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınıflandırma ve tespitler kesinleşir.  Kesinleşen tutanaklar kadastro müdürü tarafından onaylanarak tapu kütüğüne tescil edilir.(kad.K.12).

KIYI KENAR ÇİZGİSİ

Deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırlıdır.(kıyı K.4). Kıyı kenar çizgisi  tespit komisyonu valiliklerce kamu görevlileri arasından jeoloji, harita, ziraat, inşaat mühendisleri ile mimar veya şehir plancısından oluştrulur.

KONKORDATO

Borçlunun alacaklılarıyla anlaşmak suretiyle mahkeme kararıyla giriştiği bir tasfiye yoludur. Borçlarını ödeyebilmesi için borçluya verilen süre kütüğüne şerh edilir. Bu şerh bulundukça malikin bu  taşınmaz üzerinde tasarruf hakkı yoktur.

KONTROL

Kadastro çalışmaları hukuki ve teknik açıdan tasarruf ve fen kontrol elemanları ve kontrol mühendisi tarafından kontrol edilir.(Bkz. Tescile konu harita ve planlar Yönetmeliği)Tapu sicil müdürlüklerinde  ise her gün yapılan akit ve tesciller Müdür veya görevlendireceği bir memur tarafından kontrol edilmektedir.

KÖY YERLEŞİM ALANI

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının 100 m. Dışından geçirilecek bir çizginin içinde kalan sınırları İl İdare kurulunca karara bağlanan alanlardır.(19 sy. Yönerge m.11)

KROKİ

Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimi.

KURU MÜLKİYET

Taşınmazın üzerinde kullanma ve ondan yararlanma hakkı bulunmadan sahip olmak demektir. Mülkiyet; kuru mülkiyet ve intifa hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. Kuru mülkiyetin değeri taşınmazın değerinin 1/3’ ü dür. Kuru mülkiyette çıplak mülkiyette denir.  Kuru mülkiyet sahibi taşınmazı kiraya veremez. İntifa hakkı sahibi kiraya verebilir.

KUVVETLENDİRİLMİŞ SAHSİ HAKLAR

Şahsi hakların tapu sicilinin şerhler (veya beyanlar) sütununa yazılması suretiyle ayni haklara benzer bir hal alıp, herkese karşı sürülebilmesi halidir.

KÜTÜK

Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük denir. Tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü gibi.

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.776518.8518
Euro20.436820.5187
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret265570