• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/A-Artibir-Gayrimenkul-De%C4%9Ferleme-A%C5%9E/463020923770884?sk=info&tab=page_info
  • https://twitter.com/aartibir
       
       
 
ARAZİ, ARSA DEĞERLEME
MAKİNE DEĞERLEME
İNŞAAT DEĞERLEME
MESKEN DEĞERLEME
FABRİKA DEĞERLEME
Etkinlik Takvim

TAPU TERİMLERİ - M      

TAPU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

MABAAT (EK)SAYFA

Bir taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının bölümlerinden herhangi birisinin dolması nedeniyle, o mahalle veya köyün son kütüğünün ilk boş sayfasının, dolan sayfanın devamı olarak açılması gerekir. İşte bu sayfaya mabat(ek)sayfa denir.

MAHCUR

Kısıtlı, kendi adına işlem yapabilmesi, fiil ehliyeti sınırlanmış kişi demektir. Veraset altındaki kişiler mahcur sayılır.

MAL AYRILIĞI

Evlenme sırasında veya evlilik birliği kurulduktan sonra eşler arasında yapılacak sözleşme ile kararlaştırılan ve eşlerin mal varlıklarının tamamen bir birinden ayrı olduğu bir mal rejimidir.(MK.256)

MAL ORTAKLIĞI

 Ortaklığa giren malların mülkiyetine eşlerin elbirliği ile(iştirak halinde) sahip oldukları bir mal rejimidir.(MK.256)

MAL REJİMLERİ

Evlilik birliğinin sona ermesi halinde eşlerin mallarının nasıl paylaşılacağını öngören kanunla veya sözleşme ile kabul edilmiş sistem. Edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı olmak üzere dört mal rejimi vardır.

MECELLE

Medeni kanundan önce özel hukuk ilişkilerini düzenleyen, Osmanlı Devleti zamanında yürürlükte bulunan ve Medeni kanunun yürürlüğe girdiği 1926 yılında kalkan kanundur.

MERA

Bir veya birkaç köy veya beldenin hayvanlarını otlatmaları veya otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya eskiden beri bu amaçla kullanılagelen arazidir. Tapu kütüğüne değil, kamu orta malları siciline tescil edilir. Mera vasfı değişmedikçe, özel mülkiyette konu olmaz, zamanaşımı ile kazanılmaz.

MERCİİ

Makam, Kamu idaresi, Yetkili mercii; Yetkili makam.

MERHUN

Rehnedilen mal.

MER’İ

Yürürlükte olan, geçerli bulunan.

METRUK

Terk edilmiş.

MEVAT ARAZİ

Kimsenin tasarrufu altında bulunmayan ve kamunun yararına terk ve tahsis edilmemiş, boş yerlere mevat arazi denir.

MEVKİİ

Köylerde bulunan arazilerin o köy halkınca verilen mahalli isimlere göre bulunduğu yerdir. Mevki isimleri de tapu kütüğüne kadastro sırasında kaydedilir. Örneğin:Ayazlı mevkii, Bucak mevkii gibi.

MEZKUR

Sözlü geçen, zikredilen.

MINTIKA

Bölge, yer, yetki alanı.

MİRAS

İnsanların ölümü halinde kanunda belirtilen mirasçılara, intikal eden hak ve borçların bütününe miras denir.

MİRAS ORTAKLIĞI

Ölümle birlikte mirasçıların mirasa iştirak halinde(el birliği şeklinde)malik olmalarıdır.

MİRASÇI NASBI

Miras bırakanın vasiyetname düzenleyerek kanuni mirasçılarına ek olarak başka kimseleri de kendisine mirasçı atamasına mirasçı nasbı denir. Bir şekilde atanan mirasçıya ise mansup (atanan) mirasçı denir.

MİRASÇILIK BELGESİ

Mirasçılara mahkemece verilen mirasçı olduklarını gösteren, aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge. Veraset senedi. (MK.598.)

MİRASIN İNTİKALİ

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının mahkemeden alınmış veraset senedinde belirtilen mirasçılarına Medeni kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir. Esas itibariyle miras, mrusin (miras bırakanın) ölümü anında tescilsiz olarak mirasçılarına geçmiş sayılır. Tapu sicilinde yapılan işlem, hak doğrucu olmayıp şekli bir işlemdir. Miras iştirak halinde veya müşterek mülkiyet olarak mirasçılar adına tescil edilebilir, müşterek mülkiyet olarak tescil edilebilmesi için tüm mirasçıların veya vekillerinin tapu sicil müdürlüğüne gelerek talepte bulunmaları gerekir.

MİRASIN REDDİ

Bir mirasçının, kanun hükümlerine göre kendisine intikal edecek miras payını istemeyip, miras bırakanın ölümü tarihinden itibaren üç ay içerisinde sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası reddetmesidir.

MİRASIN TAKSİMİ

İştirak halinde mülkiyet olarak mirasçılara intikal etmiş olan miras malların mirasçılar arasında paylaşılması işlemidir. Bu sözleşmenin tapu sicil müdürlüğünde yapılması şart olmayıp, noterde yapılması mümkündür.

MİRASTAN FERAGAT

Miras hakkından vazgeçme.

MİRİ ARAZİ

Kuru mülkiyeti devlete ait olup, intifa hakkı başkalarına ihale edilmiş arazidir.

MUAYYEN MAL 
VASİYETİ

Miras bırakanın belli bir mal veya hakkı vasiyetname  ile bir başkasına bırakmasıdır. Bu şekilde kendisine bir mal bırakılan kimseye ise musaleh(vasiyet alacaklısı)denir.

MUHDESAT

Bir arazi üzerinde arazi sahibinden bir başkasına ait bulunan yapı veya ağaç demektir. Ege bölgesindeki zeytin ağaçları muhdesata örnektir.

MUKATA

Vakıf arazi üzerindeki bina, ağaç ve benzeri muhtesat karşılığında zemin hakkı olarak her sene vakfa ödenen paradır.

MUKATALI VAKIF

Kuru mülkiyeti vakfa kullanma hakkı kişilere ait vakıf demektir.

MUKAYYET

Kaydedilmiş, tescilli.

MUKTEZA(TALİMAT)

Tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinin belli bir talep ve konuya ilişkin olarak tereddüt ettikleri hususları bölge müdürlüğü veya bölge müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe intikal ettirmeleri sonucu bölge müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe verilen ve sorulan hususun nasıl çözüleceğini izah eden talimattır.

MUSALEH

Vasiyet alacaklısı demektir. Bkz. Geçici şerh.

MUTASSARRIF

Tasarruf eden, kullanan.

MUVAKAT ŞERH

Bir taşınmaz mal üzerinde ayni bir hak iddia edene hakkını ispat edebilmesi için veya bir tapu işlemi yaptıracak olanın eksik belgesini tamamlayabilmesi için kendisine süre vererek kesin tescil

MUVAZAA

Gerçek ismi ve niteliği saklanarak, başka bir isim altında üçüncü kişileri aldatmak için  göstermelik olarak yapılan işlemlerdir. Örneğin: Bağışlandığı halde satış gibi gösterilmesi.

MUCAVİR ALAN

İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş olan alanlardır. Mücavir alanın belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Bu alan köyleri de ihtiva edebilir. (İmar K.45)

MÜDDET

Süre, Zaman.

MÜFREZ PARÇA 

İfraz sonucu oluşan parça.

MÜKELLEF MİRASÇI 
NASBI

Bir kimsenin vasiyetname veya miras mukavelesi ile mirasçı tayin ettiği kimseyi, mirası bir başkasına nakletmek borcu altına koymasıdır. Taşıma ilgili mirasçı nasbı(atanması) tapu kütüğüne şerh edilir.(MK.521)

MÜKELLİFİYET

Gayrimenkulün aleyhine tesis edilmiş yükümlülüklerin genel adıdır. Örneğin, Gayrimenkul  mükellefiyeti.

MÜLÜHAZ AT

Düşünceler. İpotekte ipotekle ilgili ayrıntıların ilave şeklinde yazıldığı “Düşünceler sütunun” Osmanlıca adı.

MÜLK ARAZİ

Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait arazi demektir. Bilineceği üzere miri arazide sadece yararlanma hakkı gerçek ve tüzel kişiye aittir.

MÜLKİYET

Medeni kanun, taşınır ve taşınmaz eşyayı niteliklerine uygun bir mülkiyet düzeni içinde sınıflandırmış ve ona göre hükümler getirmiştir. Medeni kanunun  704-761. maddeleri taşınmaz mülkiyetini, 762-778. maddeleri menkul mülkiyetini düzenlenmiştir. Mülkiyet hakkı; ona sahip olana, hakkın konusu olan eşya üzerine, kanunun çizdiği sınırlar içinde dilediği gibi tasarruf etmek yetkisini veren en geniş ayni haktır. Anayasanın mülkiyet hakkını düzenleyen 36. madde şöyledir: “Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı acıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Mülkiyet hakkı; Sahibine, mülkiyet konusu şeyi(eşyayı) elinde bulundurma (zilyetlik), kullanma, şeklini değiştirme,  eşyanın ürün ve gelirinden yararlanma, eşyayı ayırma(ifraz), eşya üzerinde hukuki ve maddi tasarrufta bulunma (onu başkasına devir ve tüketme ) gibi haklar verir. Fakat bununla beraber, mülkiyet hakkı malike külfetler de yüklemektedir. Örneğin, vergilerini ödemek gibi. Kısa tanımı ile mülkiyet;  Sahibine hakkın konusu mal üzerinde kullanma, yararlanma, tasarruf ve onu tüketme gibi en geniş yetkileri veren ve bir kısım ödevler(vergi gibi) yükleyen, herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir ayni haktır.

MÜLKİYETİN ASLEN İKTİSABI

Daha önceki maliki iradesinde dayanmadan mülkiyetin kazanılmasına aslen iktisap denir. Örneğin; zamanaşımı, işgal, yeni arazi oluşumu.

MÜLKİYETİN DEVREN İKTİSABI

 Daha önceki maliki olumlu iradesinde ve çoğunlukla hukuki bir ilişkiye (akde) dayalı olarak mülkiyeti devralarak kazanmaya devren iktisap denir. Örneğin; satış, bağış, tarampa gibi.

MÜLKİYETTEN BAŞKA AYNİ HAKLAR

Eşya üzerinde malikinden başka üçüncü kişiler yararına kurulabilen ve sahibine hakkın konusu olan şeyde genelde yararlanma veya sattırarak paraya çevirme yetkisi veren herkese karşı sürülebilen haklardır.
Örnek; irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve rehin hakları.

MÜNAKALE

Tapu kütüğünde yapılan terkin ve tescil.

MÜSECCEL

Tescilli, tescil edilmiş olan.

MÜSTAKİL VE DAİMİ HAK

Başkasına devri ve mirasçılara intikali yasak veya izne tabi olmayan, en az 20 yıl veya daha fazla süre için kurulmuş ve tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya bir gayrimenkul gibi tescil edilmiş üst hakkı,  kaynak hakkı gibi ittifak haklarıdır.

MÜSTENİDAT

Taşınmazın kullanımını kolaylaştıran ek tesis. Bkz. Eklenti.

MÜŞTEREK MEDHAL

Sosyal tesis, ticari mahal, yüzme havuzu, tenis kortu, ısı merkezi gibi taşınmaz mal ve bağımsız bölümler başka parsel veya bağımsız bölümlerin ortaklaşa kullanılan yeri olarak ayrılabilir. Eski tapu sicil nizamnamesi bu durumu müşterek methal adını vermişti yeni tapu sicil tüzüğü 26. maddesinde ortaklaşa kullanılan yer tabirini kullanmıştır. Ortaklaşa kullanılacak yerin tapu kütüğünün mülkiyet sütununa şahıs isimleri değil yararlanacak taşınmazların ada ve parsel numaraları yazılır.

MÜŞTEREK MÜLKİYET

Birden çok kimsenin bir taşınmaz mala hisseli olarak sahip olmalarına müşterek mülkiyet denir. Müşterek mülkiyette, tapu kütüğünün mülkiyet sütununa şahıs isimleri 1/3,2/5 gibi gösterilir. Bkz. Paylı mülkiyet.

MÜTEKABİLİYET

Karşılılık. Mukabele-i Bilmisil kanununa göre mütekabiliyet ilkesi:Yabancı ülkelerde Türk vatandaşlarına olumlu veya olumsuz  nasıl bir uygulama yapılıyor ise o ülkenin Türkiye’de bir tapu işlemi yaptırabilmesi için onun ülkesinde Türklerin de aynı tapu işlemini yaptırabiliyor olması gerekir.

MÜTEMMİM CÜZ

Bütünleyici parça. Yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğramadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır.(MK.684) Örneğin; bir evin kapısı, pencereleri, bir arabanın aküsü, tekerleği gibi.

MÜTESELSİLEN

Zincirleme olarak artarda sorumluluk. Alacaklının alacağını borçlulardan dilediğine başvurarak isteyebilme hakkı.

MÜTEVELLİ

Bir vakfı yönetmekle görevlendirilen kişi veya kişiler.

MÜZEKKERE

Adli makamlarca idari makamlara yazılan yazı. Adli makamlar bir hususun yerine getirilmesini veya bazı belgelerin gönderilmesini müzekkere ile isterler.Ör/ihtiyati tedbir müzekkeresi, haciz müzekkeresi.

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar16.703816.7707
Euro17.458117.5281
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret248208